"Cheng Wu You Xin" - The Art of Chinese Guqin and Modern Life


2017-01-04

 

 

Hosted by:

Jun Tian Fang

 

Organizers:

Yiyun Cultural and Tourism Development Co., Ltd

Shengdao Cultural and Tourism Development Co., Ltd

 

Co-organizers:

Guiran Shanfang Guqin Studio

Jin She Studio

Juntian Cibo Guqin Culture Studio

Jiaxing Juntian Nanxun Guqin Institute 

 

Supporter:

Ningbo International Culture Association

 

Time:

28 December 2016 - 11 January 2017

 

Location: 

No. 2 Hall